YK TV6-B: Yukon Master Overhaul Kit, Toyota V6, '03 & Up